Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em
  • Mã tin : 748
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em trình bày khảo sát tỷ lệ mang đa hình gen MTHFR C677T và MTHFR A1298C ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam và đánh giá vai trò của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 tính ứng dụng thực tiễn trong việc hỗ trợ nhà 2. Goh L. P. W., Chong E. T. J., Lee P.-C. (2020). hoạch định chính sách trong việc phân bổ chi phí Prevalence of Alpha(α)-Thalassemia in Southeast Asia (2010–2020): A Meta-Analysis Involving y tế, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách dành 83,674 Subjects. 17 (20), pp. 7354. cho y tế. 3. Sattari M., Sheykhi D., Nikanfar A., Pourfeizi Các nghiên cứu tiếp theo có thể dựa trên kết A. H., Nazari M., et al. (2012). The financial and quả từ nghiên cứu này để so sánh, và bổ sung social impact of thalassemia and its treatment in Iran. 18 (3), pp. 171-176. cập nhật dữ liệu các mô hình dự báo chi phí, khai 4. Delea T. E., Hagiwara M., Thomas S. K., thác nhiều thông tin hơn về đặc điểm liên quan Baladi J. F., Phatak P. D., et al. (2008). đến người bệnh, và quan tâm đến những loại chi Outcomes, utilization, and costs among phí khác như chi phí trực tiếp ngoài y tế, chi phí thalassemia and sickle cell disease patients receiving deferoxamine therapy in the United gián tiếp, để có thể đánh giá đầy đủ về chi phí States. Am J Hematol. 83 (4), pp. 263-70. điều trị bệnh Thalassemia tại Việt Nam. 5. Angelucci E., Antmen A., Losi S., Burrows N., Bartiromo C., et al. (2017). Direct medical care V. KẾT LUẬN costs associated with β-thalassemia care in Italy. Nghiên cứu đã phân tích và dự báo chi phí 130, pp. 3368. trực tiếp y tế trong điều trị nội trú cho người 6. Teawtrakul N., Chansung K., Sirijerachai C., Wanitpongpun C., Thepsuthammarat K. bệnh Thalassemia ≤16 tuổi theo quan điểm của (2012). The impact and disease burden of cơ quan BHYT, tạo cơ sở quan trọng cho cơ quan thalassemia in Thailand: a population-based study quản lý y tế đánh giá một cách chính xác về chi in 2010. J Med Assoc Thai. 95 Suppl 7, pp. S211-6. phí điều trị bệnh Thalassemia, từ đó, ước tính 7. Esmaeilzadeh F., Azarkeivan A., Emamgholipour S., Akbari Sari A., Yaseri M., et được nguồn ngân sách mà BHYT cần chi trả cho al. (2016). Economic Burden of Thalassemia Major người bệnh, hướng đến phân bổ hợp lý nguồn in Iran, 2015. J Res Health Sci. 16 (3), pp. 111-115. ngân sách trong chăm sóc y tế tại Việt Nam. 8. Alshamsi S., Hamidi S., Narci H. O. (2022). Healthcare resource utilization and direct costs of TÀI LIỆU THAM KHẢO transfusion-dependent thalassemia patients in 1. Bộ Y Tế (2014). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Dubai, United Arab Emirates: a retrospective cost- bệnh Hemophilia và bệnh Thalassemia. Quyết định of-illness study. BMC Health Serv Res. 22 (1), pp. 304. 921/QĐ-BYT ngày 18/3/2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM Trần Vân Anh*, Lê Thị Quyên*, Đậu Trung Hiếu*, Nguyễn Thị Trang* TÓM TẮT đến rối loạn phổ tự kỷ được phát hiện bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Kết luận: Tỷ lệ phân bố 14 Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ mang đa kiểu gen MTHFR 677 CC/CT/TT ở trẻ mắc rối loạn phổ hình gen MTHFR C677T và MTHFR A1298C ở trẻ mắc tự kỷ là 70%/26%/4%. Tỷ lệ phân bố kiểu gen MTHFR rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam và đánh giá vai trò của 1298 AA/AC/CC là 28%/60%/12%. Công nghệ giải công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn trình tự gen thế hệ mới là một kỹ thuật có giá trị trong đoán nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Đối chẩn đoán các nguyên nhân di truyền gây rối loạn phổ tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tự kỷ, đặc biệt là các biến thể hiếm gặp. mô tả cắt ngang trên 50 trẻ được chẩn đoán mắc rối Từ khóa: Rối loạn phổ tự kỷ, NGS. loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM – IV tại Bộ môn Y sinh học – Di truyền từ tháng 9/2019-tháng 9/2020. SUMMARY Kết quả: Tỷ lệ mang kiểu gen MTHFR 677 CC/CT/TT ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 70%/26%/4%. Tỷ lệ APPLICATION OF NEXT-GENERATION mang kiểu gen MTHFR 1298 AA/AC/CC là SEQUENCING (NGS) IN DIAGNOSING THE 28%/60%/12%. Có 15 biến thể khác nhau liên quan CAUSES OF AUTISM SPECTRUM DISORDER IN CHILDREN Objectives: Investigating the rate of patients with *Trường Đại học Y Hà Nội MTHFR C677T and MTHFR A1298C polymorphisms in Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Trang children with autism spectrum disorder and evaluating Email: trangnguyen@hmu.edu.vn the role of Next-generation sequencing NGS in Ngày nhận bài: 1.3.2022 diagnosing causes of autism spectrum disorder. Ngày phản biện khoa học: 20.4.2022 Subjects and method: A cross-sectional descriptive Ngày duyệt bài: 28.4.2022 study was conducted on 50 children diagnosed with 57

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 autism spectrum disorder according to DSM – IV at the (NGS) là một kỹ thuật hiện đại, cho phép xác Department of Medical Biology and Genetics from định các biến thể trên khắp các vùng mã hóa September 2019 to September 2020. Results: The rates of genotype MTHFR 677 CC/CT/TT in children protein (WES) và của vùng không mã hóa (WGS) with autism spectrum disorder were 70%/26%/4%, của bộ gen, qua đó có thể phát hiện các biến thể respectively. The rates of genotype MTHFR 1298 đã biết, các biến thể mới có liên quan đến rối AA/AC/CC in children with autism spectrum disorder loạn phổ tự kỷ cũng như các bệnh đồng mắc do were 28%/60%/12%, respectively. There were 15 đó cho phép các bác sĩ lâm sàng đưa ra chẩn different variants in the genes associated with autism đoán phân tử một cách hiệu quả về mặt thời spectrum disorder detected by NGS. Conclusion: The rates of genotype MTHFR 677 CC/CT/TT in children gian cũng như chi phí. with autism spectrum disorder were 70%/26%/4%, II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU respectively. The rates of genotype MTHFR 1298 AA/AC/CC in children with autism spectrum disorder 1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên were 28%/60%/12%, respectively. NGS is a useful cứu gồm gồm 50 trẻ được bác sỹ chuyên khoa technique for diagnosing genetic causes of autism chẩn đoán xác định mắc rối loạn phổ tự kỷ theo spectrum disorder, especially rare variants. tiêu chuẩn DSM – IV: trẻ có ít nhất 6 dấu hiệu, Keywords: Autism spectrum disorder, NGS. trong đó: 2 dấu hiệu biểu hiện khiếm khuyết về I. ĐẶT VẤN ĐỀ chất lượng quan hệ xã hội; 1 dấu hiệu biểu hiện Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) đề cập đến một khiếm khuyết về chất lượng giao tiếp; 1 dấu hiệu nhóm các rối loạn phát triển tâm thần bao gồm có hành vi bất thường. tự kỷ, hội chứng Asperger (AS) và Rối loạn phát 2. Phương pháp nghiên cứu triển lan tỏa ở trẻ em (PDD-NOS), đặc trưng bởi Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt sự khởi phát sớm rối loạn chức năng giao tiếp và ngang. tương tác xã hội, hành vi lặp đi lặp lại và giảm Địa điểm nghiên cứu: Bộ môn Y sinh học – Di chú ý.1 Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của khoa truyền, Đại học Y Hà Nội. phục hồi chức năng bệnh viện Nhi trung ương xu Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng thế mắc rối loạn phổ tự kỷ tăng nhanh từ 122% 9/2019 đến tháng 12/2020. đến 268% trong giai đoạn năm 2004 đến năm Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý 2007 so với năm 2000 và số trẻ tự kỷ đến khám bằng phần mềm SPSS 20.0 vào năm 2007 thì tăng tới 50 lần.2 Kỹ thuật xét nghiệm: 50 trẻ được chẩn đoán Tự kỷ là bệnh di truyền đa nhân tố trong đó mắc rối loạn phổ tự kỷ được xét nghiệm xác định yếu tố di truyền đóng vai trò chính trong việc xác các đột biến gen MTHFR C677T, MTHFR A1298G định căn nguyên bệnh, ước tính khoảng 90% các bằng kỹ thuật Real-time PCR, những trường hợp trường hợp mắc rối loạn phổ tự kỷ có liên quan mang đột biến sẽ được kiểm tra lại bằng kỹ thuật đến các căn nguyên di truyền. Đến nay, rất giải trình tự Sanger. Trong số những trường hợp nhiều gen liên quan tới ASD đã được nghiên cứu không phát hiện đột biến gen MTHFR C677T, như MTHFR, RFC, TCN2, COMT, GSTM1, …. MTHFR A1298G bằng kỹ thuật Realtime PCR, MTHFR C677T và MTHFR A1298C là hai trong số chúng tôi chọn ngẫu nhiên 5 trường hợp để tiến các biến thể di truyền của gen MTHFR được hành khảo sát 3123 biến thể liên quan đến rối quan tâm nghiên cứu nhất hiện nay, cả hai đa loạn phổ tự kỷ bằng kỹ thuật giải trình tự gen hình này đều cho thấy ảnh hưởng gây giảm hoạt thế hệ mới NGS. độ enzym MHTFR trong huyết tương và có mối 3. Đạo đức nghiên cứu. Các thông tin, số liên quan mật thiết với nguy cơ mắc và mức độ liệu nghiên cứu hoàn toàn chính xác, trung thực, nặng rối loạn phổ tự kỷ.3 mọi thông tin cá nhân của bệnh nhân đều được Với vai trò quan trọng của yếu tố di truyền giữa bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. trong cơ chế bệnh sinh gây rối loạn phổ tự kỷ, III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU việc chẩn đoán xác định nguyên nhân di truyền ở Bảng 1. Tỷ lệ phân bố đa hình C677T của gen bệnh nhân mắc rối loạn phổ tự kỷ là hết sức cần MTHFR ở nhóm đối tượng nghiên cứu thiết nhằm phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở Kiểu gen Số lượng (n) Tỷ lệ (%) trẻ trong giai đoạn vàng của sự phát triển, từ đó CC 35 70 có những kế hoạch điều trị phù hợp và giúp ích CT 13 26 cho công tác tư vấn di truyền. Tuy nhiên, trên TT 2 4 thực tế hiện nay ước tính khoảng 50% bệnh CT+TT 15 30 nhân rối loạn phổ tự kỷ chưa được xác định Tổng số 50 100 nguyên nhân di truyền. Giải trình tự thế hệ mới 58

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 Trong số 50 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ, có 35 AC 30 60 trẻ (70%) có kiểu gen bình thường, 15 trẻ mang CC 6 12 đa hình gen MTHFR C677T trong đó có 13 trẻ AC+CC 36 72 (26%) mang kiểu gen dị hợp tử đột biến CT và 2 Tổng số 50 100 trẻ (4%) mang kiểu gen đồng hợp tử đột biến TT. Trong số 50 trẻ mang rối loạn phổ tự kỷ, có Bảng 2. Tỷ lệ phân bố đa hình A1298C 14 trẻ (28%) có kiểu gen bình thường, 36 trẻ của gen MTHFR ở nhóm đối tượng nghiên cứu mang đa hình gen MTHFR A1298G, trong đó có Kiểu gen Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 30 trẻ (60%) mang kiểu gen dị hợp AG và 6 trẻ AA 14 28 (12%) mang kiểu gen đồng hợp GG. Bảng 3. Kết quả giải trình tự gen thế hệ mới Bệnh nhân Gen Biến thể Bệnh lý liên quan WNT2 AA NC_000007.14:g.117279924 ASD GG NM_014141.6:c.209926267 ASD, rối loạn phát triển ngôn ngữ 1 CC NC_000007.14:g.147882527 Rối loạn phát triển ngôn ngữ CNTNAP2 AT NM_014141.6:c.208+18133 ASD, rối loạn phát triển ngôn ngữ TT NC_000007.14:g.147829814 Rối loạn phát triển ngôn ngữ NIPA1 GG NC_000015.10:g:22832212 ASD, tâm thần phân liệt STXBP1 CC NC_000009.12:g.127672093 ASD 2 MLC1 GG NC_000022.11:g.5007991 ASD EN2 AA NC_000007.14;g.155461298 ASD CYFIP1 TC NC_000015.10:g.22896157 ASD, tâm thần phân liệt NIPA1 GG NC_000015.10:g:22832212 ASD, tâm thần phân liệt MLC1 GG NC_000022.11:g.5007991 ASD 3 EN2 AA NC_000007.14;g.155461298 ASD CYFIP1 TC NC_000015.10:g.22896157 ASD, tâm thần phân liệt DBH CC NC_00009.12:g.133635393 ASD SNAP25 TT NC_000020.11:g.10306440 Rối loạn tăng động giảm chú ý 4 CDH13 AA NC_000022.11:g.34463801 Rối loạn tăng động giảm chú ý SCL6A2 GG NC_000016.10:55698033 ASD 5HT1B GG NC_000006.12:77462542 Rối loạn tăng động giảm chú ý 5 Không phát hiện thấy biến thể di truyền liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ Trong số 7 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ không bố kiểu gen MTHFR 677 CC/CT/TT ở trẻ mắc rối phát hiện đa hình gen MTHFR C677T và MTHFR loạn phổ tự kỷ là 61,3%/48,4%/12,9%.3 A1298G bằng kỹ thuật realtime PCR, chúng tôi Đối với đa hình gen MTHFR A1298C, chúng chọn ngẫu nhiên 5 trường hợp tự kỷ để tiến tôi nhận thấy tỷ lệ phân bố kiểu gen AA/AC/CC ở hành giải trình tự gen thế hệ mới, kết quả cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 28%/60%/12%. thấy có 1 trường hợp không phát hiện biến thế di Kết quả này là tương đồng với nghiên cứu của truyền và 4 trường hợp phát hiện mang biến thể tác giả Farida El-Baz và cộng sự (2017), tỷ lệ di truyền liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ. phân bố kiểu gen AA/AC/CC ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 22,6%/41,9%/35,5%.3 IV. BÀN LUẬN Kết quả giải trình tự gen thế hệ mới. Phân bố kiểu gen MTHFR C677T và Trong số 7 trẻ không mang đa hình gen MTHFR MTHFR A1298G ở nhóm đối tượng nghiên C677T và MTHFR A1298G, chúng tôi chọn ngẫu cứu. Trong nghiên cứu này, khi ứng dụng kỹ nhiên 5 trẻ tiến hành giải trình tự gen thế hệ mới thuật Realtime PCR và kỹ thuật giải trình tự NGS. Kết quả cho thấy, trong số 5 trường hợp Sanger, chúng tôi nhận thấy, trong nhóm trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ được khảo sát 3123 biến mắc rối loạn phổ tự kỷ, tỷ lệ phân bố kiểu gen thể di truyền liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ MTHFR C677T CC/CT/TT là 70%/26%/4%. Kết bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS, quả này là thấp hơn so với nghiên cứu của Elif có 1 trường hợp không phát hiện biến thể di Funda Sener và cộng sự: tỷ lệ phân bố kiểu gen truyền, 4 trường hợp còn lại phát hiện thấy 15 MTHFR 677 CC/CT/TT ở trẻ mắc rối loạn phổ tự biến thể di truyền nằm trên các gen NIPA1, kỷ lần lượt là 44,9%/ 52%/3,1%,4 nghiên cứu STXBP1, MLC1, EN2, CYFIP1, DBH, SNAP25, của Farida El-Baz và cộng sự (2017): tỷ lệ phân CDH13, SCL6A2, SHT18, WNT2, CNTNAP1 (Bảng 59

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 3). 4 SNP của gen CNTNAP1 được tìm thấy ở các biến thể hiếm gặp. bệnh nhân mắc rối loạn phổ tự kỷ gồm rs7794745, rs2710102, rs2538991, rs851715. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sharma SR, Gonda X, Tarazi FI. Autism Trong đó rs7794745 là biến thể được chứng Spectrum Disorder: Classification, diagnosis and minh có khả năng làm tăng nguy cơ mắc rối loạn therapy. Pharmacol Ther. 2018;190:91-104. phổ tự kỷ lên 1,55 lần. Ba biến thể còn lại được doi:10.1016/j.pharmthera.2018.05.007 cho là có liên quan đến rối loạn chức năng ngôn 2. Nghiên cứu xu thế mắc và một số đặc điểm dịch tễ học của trẻ tự kỷ điều trị tại Bệnh ngữ trong rối loạn phổ tự kỷ với triệu chứng điển viện Nhi Trung ương giai đoạn 2000 đến hình là nói lặp lại những từ ngữ vô nghĩa.5 Biến 2007. Accessed April 19, 2022. thể SNP rs2896218 của gen WNT2 được chứng http://lienthuvien.yte.gov.vn/tai-lieu/y-hoc-thuc- minh là có liên quan mật thiết đến rối loạn lặp lại hanh/nghien-cuu-xu-the-mac-va-mot-so-dac-diem- hành vi và rối loạn chậm phát triển ngôn ngữ ở dich-te-hoc-cua-tre-tu-ky-dieu-tri-tai-benh-vien- nhi-trung-uong-giai-doan-2000-den-2007 bệnh nhân mắc rối loạn phổ tự kỷ.6 Các biến thể 3. El-Baz F, El-Aal MA, Kamal TM, Sadek AA, khác như biến thể rs1861972 của gen EN2 được Othman AA. Study of the C677T and 1298AC chứng minh gây giảm sự biệt hóa của tế bào polymorphic genotypes of MTHFR Gene in autism thần kinh, ảnh hưởng đến quá trình hình thành spectrum disorder. Electron Physician. 2017;9(9):5287-5293. doi:10.19082/5287 và phát triển bình thường của võ não, làm tăng 4. Sener EF, Oztop DB, Ozkul Y. MTHFR Gene nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ,7 biến thể C677T Polymorphism in Autism Spectrum rs1009153 của gen CYFIP1 có liên quan chặt chẽ Disorders. Genet Res Int. 2014;2014:698574. với nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ và tâm thần doi:10.1155/2014/698574 phân liệt.8 Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện thấy 5. Werling AM, Bobrowski E, Taurines R, et al. CNTNAP2 gene in high functioning autism: no nhiều biến thể SNP khác có liên quan đến rối association according to family and meta-analysis loạn phổ tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý approaches. J Neural Transm Vienna Austria 1996. trên các gen DBH (rs1611115), SNAP25 2016;123(3):353-363. doi:10.1007/s00702-015-1458-5 (rs1051312), gen HTR1B (rs6296), MLC1, 6. Lin PI, Chien YL, Wu YY, et al. The WNT2 gene polymorphism associated with speech delay STXBP1, CDH13, SCL6A2 (rs998424). inherent to autism. Res Dev Disabil. 2012;33(5): 1533-1540. doi:10.1016/j.ridd.2012.03.004 V. KẾT LUẬN 7. Gharani N, Benayed R, Mancuso V, Tỷ lệ phân bố kiểu gen MTHFR 677 CC/CT/TT Brzustowicz LM, Millonig JH. Association of the ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 70%/26%/4%. homeobox transcription factor, ENGRAILED 2, 3, Tỷ lệ phân bố kiểu gen MTHFR 1298 with autism spectrum disorder. Mol Psychiatry. 2004;9(5):474-484. doi:10.1038/sj.mp.4001498 AA/AC/CC ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 8. Wang L, Li J, Shuang M, et al. Association study 28%/60%/12%. and mutation sequencing of genes on chromosome Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là một 15q11-q13 identified GABRG3 as a susceptibility kỹ thuật có giá trị trong chẩn đoán các nguyên gene for autism in Chinese Han population. Transl nhân di truyền gây rối loạn phổ tự kỷ, đặc biệt là Psychiatry. 2018;8:152. doi:10.1038/s41398-018-0197-4 ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP, ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA THẢO MỘC-SV Trần Trọng Dương*, Lê Văn Quân** TÓM TẮT THẢO MỘC – SV từ 346mg/kg đến 2076mg/kg không gây các dấu hiệu nhiễm độc cấp tính hoặc chết trên 15 Tiến hành nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán chuột nhắt trắng. Liều LD50 của THẢO MỘC – SV nếu trường diễn của THẢO MỘC – SV được tiến hành trên có là lớn hơn 2076mg/kg; Chuột cống trắng uống chuột trong phòng thí nghiệm cho thấy: Với liều uống THẢO MỘC – SV 28 ngày với 2 liều 214.52mg/kg và 643,56 mg/kg không thấy có ảnh hưởng đến chức năng tạo máu, chức năng gan và chức năng thận với *Bệnh viện 19-8, Bộ Công an hình thái chức năng gan và thận bình thưởng. Từ các **Học viện Quân Y, Bộ Quốc Phòng kết quả nêu trên, chúng tôi kết luận: THẢO MỘC – SV Chịu trách nhiệm chính: Trần Trọng Dương là an toàn, không gây độc tính cấp tính và bán trường Email: bsduongretechco@gmail.com diễn trên động vật thực nghiệm. Ngày nhận bài: 2.3.2022 Từ khóa: độc tính cấp; độc tính bán trường diễn; Ngày phản biện khoa học: 20.4.2022 THẢO MỘC – SV. Ngày duyệt bài: 28.4.2022 60

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ung-dung-cong-nghe-giai-trinh-tu-gen-the-he-moi-trong-chan-doan-nguyen-nhan-roi-loan-pho-tu-ky-o-tre-2546567.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY