Yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp trên bệnh nhi phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Đồng

Yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp trên bệnh nhi phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Đồng
  • Mã tin : 664
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tổn thương thận cấp (AKI) là biến chứng thường gặp sau phẫu thuật tim, làm tăng tỷ lệ bệnh và tử vong. Việc xác định các yếu tố này sẽ giúp các nhà lâm sàng có chiến lược cụ thể để dự phòng AKI trên các đối tượng nguy cơ cao, từ đó cải thiện chất lượng điều trị. Bài viết trình bày xác định các yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp trên bệnh nhi phẫu thuật tim hở.

Nội dung Text: Yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp trên bệnh nhi phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Đồng

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TỔN THƢƠNG THẬN CẤP TRÊN BỆNH NHI PHẪU THUẬT TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Thị Minh Hiền1, Vũ Minh Phúc2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tổn thương thận cấp (AKI) là biến chứng thường gặp sau phẫu thuật tim, làm tăng tỷ lệ bệnh và tử vong. Theo y văn, có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm nguyên nhân tại thận và ngoài thận có tương quan chặt chẽ trong tiến triển AKI sau phẫu thuật tim. Việc xác định các yếu tố này sẽ giúp các nhà lâm sàng có chiến lược cụ thể để dự phòng AKI trên các đối tượng nguy cơ cao, từ đó cải thiện chất lượng điều trị. Mục tiêu: Xác định các yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp trên bệnh nhi phẫu thuật tim hở. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 485 bệnh nhi dưới 15 tuổi phẫu thuật tim có chạy tuần hoàn ngoài cơ thể tại bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/06/2021 đến 01/06/2021 để xác định tỉ lệ bệnh nhân AKI sau phẫu thuật dựa vào tiêu chuẩn pRIFLE. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng, phân tích hồi quy đa biến nhằm xác định các yếu tố nguy cơ của AKI. Kết quả:Tỉ lệ AKI sau phẫu thuật tim hở là 31,7% (154/485 bệnh nhân) trong đó 29,7% ở mức độ nguy cơ (R), 2,1%ở mức độ tổn thương (I). Có 34/154bệnh nhân AKI được tiến hành lọc màng bụng với thời gian trong bình là 60,69 ± 7,09 giờ. Phân tích hồi quy đa biến cho kết quả có 4 yếu tố nguy cơ bao gồm: tuổi nhỏ

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 wedetermined the risk factors for AKI. Results: The rate of postoperative AKIwas 31.7% (154/485 patients) in which 29.7%at stage R (risk), 2.1% at stage I (Injury). There were 34 cases of AKI patientsunderwent peritoneal dialysis with mean time of 60.69 ± 7.09 hours. On multivariable analysis, fourriskfactors of AKI wereunder 12 months of age (OR=2.46, 95% CI = 1.37 – 4.42, p=0.003), lower body circulatory arrest during operation (OR=3.07, 95% CI = 1.04 – 9.02, p=0.042), low cardiac output syndrome (OR=2.44, 95% CI = 1.37 – 4.34, p=0.002) and post-operative bleeding (OR = 1.86, 95% CI = 1.02 – 3.37, p = 0.042). Conclusions: AKI is a clinical syndrome. Its risk factors are complicated, usually combine together in severe patients that require the interdisciplinary coordination. Keywords: AKI, pRIFLE, PD, CPB ĐẶT VẤN ĐỀ Tiêu chí loại ra Tổn thương thận cấp (AKI) là biến chứng (1) Hồ sơ bệnh án không đủ các biến số cần thường gặp và có giá trị tiên lượng quan trọng thu thập; sau phẫu thuật tim, xảy ra ở 5-33% trường hợp (2) Bệnh nhân có bất thường đường niệu đi kèm với tỷ lệ tử vong 20-79% tuỳ nghiên hoặc bệnh thận được xác định trước phẫu thuật; cứu, điều trị thay thế thận cần thực hiện chiếm (3) Bệnh nhân tử vong tại phòng mổ hoặc tỷ lệ 1-17%(1,2). Các nghiên cứu trước đây cho trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. thấy ở những bệnh nhân có AKI sau phẫu Nhóm bệnh: Dựa vào tiêu chuẩn pRIFLE lấy thuật tim, tỷ lệ giảm cung lượng tim, sử dụng tất cả các bệnh nhân thoả tiêu chuẩn từ nguy cơ các biện pháp thay thế thận và nhiễm trùng tổn thương thận cấp (Risk) trở lên. cao hơn hẳn nhóm không có AKI, do vậy thời Phƣơng pháp nghiên cứu gian thở máy và lưu lại hồi sức dài hơn đồng thời gây mất cân bằng nước – điện giải cũng Thiết kế nghiên cứu như thay đổi trong chuyển hoá thuốc điều Bệnh chứng. trị(3). Theo y văn, các yếu tố nguy cơ của AKI Cỡ mẫu trên bệnh nhi phẫu thuật tim bao gồm tăng creatinine huyết thanh trước phẫu thuật, tuổi dưới 12 tháng, tật tim bẩm sinh tím và thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT)(4). Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim hở ở bệnh viện Nhi đồng 1 và tìm các yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp nhằm phòng ngừa, phát hiện Với độ tin cậy 95%, sai lầm loại 1 Alpha và can thiệp sớm. (a)=0,05, sai lầm loại 2 Beta (b)=0,2, tỷ lệ ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU bệnh/chứng=1:2, tỷ lệ bệnh nhi ở nhóm chứng Đối tƣợng nghiên cứu (không AKI) có yếu tố nguy cơ cần nghiên cứu (p1) và giá trị OR. Chúng tôi dựa vào nghiên cứu Bệnh nhi được phẫu thuật tim hở tại khoa của Sethi SK năm 2015(5) và Park SK năm 2016(6) Hồi sức ngoại bệnh viện Nhi đồng 1. xác định được cỡ mẫu tối thiểu là 432 bệnh nhi Tiêu chí chọn vào với nhóm bệnh là 144 và nhóm chứng là 288. (1) ≤15 tuổi; Y đức (2) Phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi đồng Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng 1 từ 01/06/2020 đến 01/06/2021. Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 255

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học Nhi Đồng 1, số 131/GCN-BVNĐ1 ký ngày 08 Đối với những điều trị can thiệp có nguy cơ tháng 7 năm 2020. ảnh hưởng đến chức năng thận của bệnh nhi, KẾT QUẢ chúng tôi ghi nhận như sau: Có 485 bệnh nhi phẫu thuật tim hở được Bảng 1: Đặc điểm điều trị trước phẫu thuật Tần suất điều trị tại khoa Hồi sức ngoại từ 01/06/2020 - Đặc điểm Tỷ lệ (ca) 01/06/2021 có đủ tiêu chuẩn vào nhóm nghiên cứu. CTA trước PT trong vòng 72 giờ 3 0,6% Đặc điểm dịch tễ, trƣớc phẫu thuật Thông tim trước PT trong vòng 72 giờ 10 2,1% Sử dụng vận mạch trong 24 giờ trước PT 40 8,2% Giới: 274 nam (56,49%), 211 nữ (43,51%). Truyền PGE1 41 8,4% Địa chỉ: 423 ở tỉnh (87,2%), 62 ở TP. Hồ Chí Thở máy 57 11,8% Minh (12,8%). Sử dụng KS có khả năng độc thận ít nhất 116 23,9% 24 giờ trước PT Đa số là 1 tháng –

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 đầu: 230 ca (47,4%). Theo tiêu chuẩn pRIFLE có 154 trường hợp Lọc màng bụng được tiến hành trên 42 ca có nguy cơ AKI (31,75%) (8,7%), trong đó nhóm AKI là 34 ca. + Số bệnh nhân có nguy cơ tổn thương thận Thời gian bắt đầu lọc màng bụng thường (R): 144 ca (29,7%). vào giờ thứ 6,37 ± 1,56 sau phẫu thuật và thời + Số bệnh nhân tổn thương thận cấp (I): 10 ca gian lọc màng bụng là 60,57 ± 6,01 giờ. (2,1%). Thời gian thở máy: Trung vị là 22 giờ, nhỏ Yếu tố nguy cơ gây tổn thƣơng thận cấp sau nhất là 4 giờ, lớn nhất là 1566,25 giờ. phẫu thuật tim hở Thời gian nằm tại HSN: Trung vị là 2 ngày, Sau khi phân tích hồi quy đơn biến xác định nhỏ nhất là 1 ngày, lớn nhất là 69 ngày các yếu tố nguy cơ có thể đối với AKI thì chúng Kết quả phẫu thuật: 480 ca sống (99%), 5 ca tôi tiến hành phân tích đa biến, chỉ bao gồm các tử vong (1%) biến số được cho là các yếu tố nguy cơ quan trọng khi phân tích đơn biến. Bảng 3: Phân tích hồi quy đơn biến yếu tố nguy cơ AKI sau phẫu thuật tim hở Biến số AKI (154 ca) Không AKI (331 ca) OR (95% CI) Giá trị p Tuổi < 12 tháng 120 (77,9%) 169 (51,1%) 3,38 (2,18 – 5,24) p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học BÀN LUẬN Tật tim bẩm sinh từ lâu đã được xem là nguyên nhân tiềm ẩn của bệnh thận. Phân loại Tỷ lệ AKI sau phẫu thuật tim hở trong RACHS-1 đã được báo cáo là có liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi theo tiêu chuẩn AKI sau phẫu thuật(10), khi phân tích đa biến pRIFLE là 31,75%. Kết quả của chúng tôi tương chúng tôi không thấy có sự tương quan. Điều tự nghiên cứu của Webb TN là 31,9% trên 1510 này có thể do không ghi nhận các nhóm phẫu bệnh nhi

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 độc thận trong huyết tương để tránh nguy cơ đạt 13,38 lần trên các bệnh nhân có tình trạng quá tải đến nồng độ cao hay độc hại. dịch vào ngày đầu sau phẫu thuật. Theo nghiên Qua phân tích đơn biến, chúng tôi nhận thấy cứu của Hassinger AB thì 5% FO là ngưỡng thở máy trước phẫu thuật góp phần làm tăng khuyến cáo cho nguy cơ AKI(15). Cùng quan nguy cơ AKI sau đó lên gấp 3,8 lần (p 3 mmol/L sẽ có nguy cơ có thể gây ra cơn ngưng thở và làm tăng thân AKI cao gấp 3,13 lần (p 180 phút thì nguy tăng cao sau phẫu thuật là yếu tố nguy cơ độc cơ mắc AKI sẽ tăng gấp 5,3 lần với 95% CI: 3,2 – lập của AKI(17). 8,8 (p 120 phút cũng như các phẫu thuật có LCOS là sự tổng hợp nhiều yếu tố. Tật tim bẩm ngưng tuần hoàn chi dưới sẽ có nguy cơ mắc sinh và sự căng của cơ tim đóng vai trò quan AKI trong cả phân tích đơn biến với OR lần lượt trọng chính yếu trong LCOS. Li S đánh giá là 7,95 lần và 6,52 lần, đó là do ảnh hưởng kéo LCOS làyếu tố nguy cơ đáng kể trong diễn tiến dài đến lưu lượng tưới máu thận dẫn đến thiếu của AKI(18). Tỷ số chênh là 6,4 (khoảng tin cậy máu và chết tế bào, tương tự như khi xảy ra tụt 95%) để phát triển AKI ở những bệnh nhân huyết áp thông qua việc khởi phát dòng thác LCOS được báo cáo trong nghiên cứu của Sethi phản ứng. SK, kết quả chúng tôi tương đương với OR=7,3 Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hạ thân (khoảng tin cậy 95%, p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học 8. Lex DJ, Tóth R, Cserép Z, et al (2014). A comparison of the KẾT LUẬN systems for the identification of postoperative acute kidney Các yếu tố nguy cơ của AKI sau phẫu thuật injury in pediatric cardiac patients. Annals of Thoracic Surgery, 97(1):202-10. hở tim là: 9. Nagaraj N, Berwal P, Srinivas A, et al (2016). A study of acute (1) Tuổi nhỏ (

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/yeu-to-nguy-co-cua-ton-thuong-than-cap-tren-benh-nhi-phau-thuat-tim-ho-tai-benh-vien-nhi-dong-2528269.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY