Dược Điển Việt Nam 4

Dược Điển Việt Nam 4
  • Mã tin : 5800
  • Ngày đăng : 16/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bộ Y tế Ban hành dược điển Việt Nam IV làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược

Hội đồng Dược Việt Nam được thành lập từ năm 1963, để tổ chức công tác xây dựng Dược Việt Nam và tiêu chuẩn hóa thuốc. Trong hơn 45 năm năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển, và biên soạn, trình Bộ Y tế ban hành 4 Bộ Dược điển Việt Nam. Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư (IV) năm 2009.

Dược điển Việt Nam là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia, Chiến lược phát triển ngành Dược, trong thời gian qua ( 2004 – 2009 ), Bộ Y tế, Hội đồng Dược điển Việt Nam, các đơn vị từ trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam lần xuất bản thư tư (IV) theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật dược.

Dược điển Việt Nam IV đã được tổ chức biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung nhiều tiêu chuẩn thuốc mới. Các tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam IV đảm bảo sự kế thừa truyền thống của các Dược điển Việt Nam trước đây, đồng thời cập nhập nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa vào nhiều mức chất lượng cao tương đương với các nước trong khu vực và thế giới, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hòa với các Dược điển tiên tiến trên thế giới.

Bộ Y tế Ban hành dược điển Việt Nam IV làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược để tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc, đảm bảo thuốc có chất lượng ngày càng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dược điển Việt Nam là tài liệu kỹ thuật làm căn cứ để quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành ở Việt Nam.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY