Tâm linh hôm nay

Cắt nghĩa Chú Đại Bi đơn giản, dễ hiểu (phần 1)

(MangYTe) Chú Đại Bi là bài chú tiêu tai giải nạn giúp chúng sinh vượt qua sóng gió, tìm kiếm bến bờ bình yên trong tâm hồn. Bài chú gồm 84 câu, mỗi câu đều có ý nghĩa rõ ràng, Lịch ngày Tốt xin chú giải, giải thích ý nghĩa chú đại bi cho bạn đọc hiểu rõ về nội dung của bài chú, từ đó ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí.
Mục lục


Về tâm linh, trong các vị Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị được kính ngưỡng bởi tấm lòng từ bi hỉ xả, cứu khổ cứu nạn, dang tay đón chúng sinh khỏi khổ ải.

Bài Chú Đại Bi mỗi khi được tụng lên như hồi chuông thức tỉnh con người thoát khỏi u mê, tối tăm, đày ải, tiến tới cảnh giới của thanh tịnh và an lành. Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát được nhiều người kính ngưỡng?

Tụng Chú Đại Bi
thường dùng bản tiếng Phạn, khá khó nhớ, Lịch Ngày Tốt xin cung cấp tới bạn đọc ý nghĩa Chú Đại Bi, nội dung của từng câu để hiểu, dễ nhập tâm hơn.

Quý độc giả có thể xem thêm bài viết: Hướng dẫn trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3. Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.
4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh. 5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát. 6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc Chú Đại Bi với lòng thành kính.
7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài. 8. Tát bàn ra phạt duệ - Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ. 9. Số đát na đát tả - thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả. 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi. 12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế - ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh. 14. Tát bà a tha đậu du bằng – tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái. 15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.
16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn. 17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu. 18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.
19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương. 20. Lô ca đế - Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát. 21. Ca ra đế - người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.
22. Di hê rị - con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành. 23. Ma ha bồ đề tát đoả - công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành. 24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.
25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý. 26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu. 27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt. 29. Ma ha phạt già da đế - pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời. 30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.
31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết. 32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình. 33. Giá ra giá ra – mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức. 35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai. 36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

37. Thất na thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối. 38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại. 39. Phạt sa phạt sâm – hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.
40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn. 41. Hô lô hô lô ma ra – tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng. 42. Hô lô hô lô hê rị - lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ 4 thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh. Trên đây là ý nghĩa Chú Đại Bi 42 câu đầu với ý nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu nhất để bạn đọc tiếp cận. Chú hàm chứa những đạo và pháp sâu xa, có tính triết lý, không những làm tĩnh tâm, an thân mà còn giải vây nguy khốn, tích thêm công đức. Mỗi lần tụng lên bài chú sẽ là một lần thấy sảng khoái, nhẹ nhõm và bình an hơn trước sóng gió cuộc đời.
Cắt nghĩa Chú Đại Bi đơn giản, dễ hiểu (phần 2)Trì niệm chú Đại bi, ngắm nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linhĐọc kinh Phật đúng cách: Tụng chú Đại Bi thế nào hiệu quả nhất?Tụng Chú Đại Bi, diệt trừ ác nghiệp, được hưởng phúc lành
Tâm Lan

Nguồn: Lịch ngày tốt (https://lichngaytot.com/chu-dai-bi/y-nghia-chu-dai-bi-don-gian-de-hieu-phan-1-564-189652.html)
 • Ý nghĩa Chú Đại Bi (dịch nghĩa)

  Ý nghĩa Chú Đại Bi (dịch nghĩa)
  Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.
 • Pháp hội Cầu an Đại Bi Quan Âm - Đại lạc Kim Cương Thần lực gia trì 2019

  Pháp hội Cầu an Đại Bi Quan Âm - Đại lạc Kim Cương Thần lực gia trì 2019
  Lễ hội xuân Tây Thiên với điểm nhấn là Pháp hội Đại Bi Quan Âm từ nhiều năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử và du khách thập phương.
 • Nghe Chú Đại Bi có tác dụng gì: Ý nghĩa của Chú Đại Bi

  Nghe Chú Đại Bi có tác dụng gì: Ý nghĩa của Chú Đại Bi
  Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.
 • Nước Đại bi khiến cho thai nhi đã chết sống lại

  Nước Đại bi khiến cho thai nhi đã chết sống lại
  “Nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A Di Đà, bảy biến chú vãng sanh, vài trăm câu Thánh hiệu A Di Đà Phật, nếu như người không biết tụng kinh A Di Đà, thì chỉ niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật cũng được.
 • Chú Đại Bi qua 84 hình ảnh

  Chú Đại Bi qua 84 hình ảnh
  Chú Đại Bi được rút ra từ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Bao gồm 84 câu chú và 415 chữ. Người trì tụng chú này sanh tâm an lạc, được ba nghiệp thanh tịnh, đồng thành Phật vãng Tây Phương
 • Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

  Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?
  HỎI: Theo ghi nhận xưa nay, tình trạng vong nhập (người âm nhập vào người dương) diễn ra trong xã hội rất phổ biến. Có những việc như vong nhập vào báo tên tuổi, địa chỉ của mình chính xác cho dù ở xa và không hề quen biết nhau; báo lý do vì sao chết và có những oan khuất. Có vong nhập vào nói lên nỗi thống khổ, mong được cúng cấp và quy y Tam bảo v.v...
 • CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

  CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.
  CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ, nghe nhiều rất tốt cho tinh thần.Các mẹ có bầu nghe nhiều con sinh ra có tính ngoan hiền, hiếu thảo và hướng Phật.
 • Nghe Chú Đại Bi có tác dụng gì: Ý nghĩa của Chú Đại Bi

  Nghe Chú Đại Bi có tác dụng gì: Ý nghĩa của Chú Đại Bi
  Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.
 • Chú Đại Bi qua 84 hình ảnh

  Chú Đại Bi qua 84 hình ảnh
  Chú Đại Bi được rút ra từ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Bao gồm 84 câu chú và 415 chữ. Người trì tụng chú này sanh tâm an lạc, được ba nghiệp thanh tịnh, đồng thành Phật vãng Tây Phương
 • Chú Đại Bi ru các em bé ngủ ngon như lạc vào chốn Bồng lai tiên cảnh

  Chú Đại Bi ru các em bé ngủ ngon như lạc vào chốn Bồng lai tiên cảnh
  Chú Đại Bi là gì? Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ. Cho trẻ hay quấy khóc nghe kinh này, tức thì tâm tính dịu lại, ăn ngon, ngủ ngon. Thuần nết tới không ngờ.
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY