Tâm linh hôm nay

Hỏi đáp: Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật?

HỎI: Tôi là người theo đạo Phật và muốn hiểu rõ hơn về giáo pháp. Tôi có câu hỏi xin quý Báo trả lời giúp: Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật? Nếu có, xin vui lòng chỉ giúp Đức Phật dạy các điều ấy trong những kinh nào? (MINH CƯỜNG, [email protected])
Mục lục V
Cúng cô hồn, cúng vong linh là một hoạt động tâm linh tương đối phổ biến tại Trung Quốc, Việt Nam với việc thực hiện các nghi thức cúng tế cho các cô hồn, thường là vào tháng Bảy âm lịch, trong dịp lễ Tết Trung Nguyên.

ĐÁP: Bạn Minh Cường thân mến!

Cúng vong linh và cúng cô hồn là tập tục, tín niệm dân gian có từ lâu đời, phổ biến trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Cúng vong linh thường thực hiện vào những ngày kỵ giỗ, con cháu soạn mâm cỗ dâng cúng ông bà cha mẹ và những người thân đã mất. Cúng cô hồn là trai chủ phát tâm sắm sửa cơm nước lễ vật để phân phát, bố thí cho những vong hồn cô độc, đói khát, lang thang vất vưởng, không nơi nương tựa (trong dân gian thường cúng cô hồn vào các ngày đầu và cuối tháng âm lịch, vào các dịp giỗ-lễ của gia đình, đặc biệt bố thí rộng lớn trong tháng Bảy hàng năm).

Trong đạo Phật, cúng vong linh và cúng cô hồn là những nghi lễ thông dụng. Các chùa vẫn tổ chức cúng vong linh hàng ngày cho bá tánh Phật tử thập phương. Tuy nhiên, tùy theo nhận thức, hiểu biết về Chánh pháp của mỗi người mà có quan niệm về cúng vong linh và cô hồn khác nhau. Theo đạo Phật, khi cúng vong linh, chỉ những vong linh tái sinh trong loài ngạ quỷ mới được lợi ích vì tương ưng xứ. Cúng cô hồn chính là phương thức bố thí cho loài quỷ đói khát được no đủ đồng thời khai thị cho chúng xả ly các chấp thủ để thoát ra khỏi cảnh giới khổ đau. Lần tìm trong kinh tạng Pàli, chúng ta có thể thấy rõ hơn những lời Phật dạy về việc cúng vong linh và cúng thí thực cô hồn (bố thí ngạ quỷ).

Trước hết, kinh Tăng chi bộ (chương 4 pháp, phẩm Nghiệp công đức, phần Bốn nghiệp công đức), Đức Phật xác định hiến cúng các vong linh là việc làm đúng đắn. Vị Thánh đệ tử với tài sản do mình làm ra đúng pháp, rồi “tổ chức 5 loại hiến cúng; hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên” là “sự thọ hưởng đúng phương xứ”. “Hiến cúng cho các vong linh quá khứ” tương đồng với việc cúng giỗ, cúng kỵ, cúng vong linh của chúng ta ngày nay.

Kế đến, cũng trong kinh Tăng chi bộ (chương 10 pháp, phẩm 17-Janussoni, phần Janussoni), Đức Phật đã dạy rõ về việc con cháu tổ chức cúng cho người thân (ông bà cha mẹ…) đã chết, ai tương ưng xứ thì mới được lợi ích. “Này Bà-la-môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà-la-môn, đây là tương ưng xứ, trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy”. Nghĩa là nếu thân nhân của chúng ta sau khi chết theo nghiệp thọ sinh vào địa ngục, súc sinh, người, trời thì không hưởng được những gì chúng ta dâng cúng nhưng nếu tái sinh vào ngạ quỷ thì hưởng được.

Quan trọng là Đức Phật đã xác quyết lục thân quyến thuộc của chúng ta chắc chắn có nhiều người tái sinh vào ngạ quỷ, nên sự cúng kính ấy không bao giờ là dư thừa, vô ích. Mặt khác, người phát tâm hiến cúng chắc chắn hưởng được phước quả: “-Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết, không sinh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy? -Này Bà-la-môn, các bà con huyết thống khác đã chết, được sinh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí ấy. -Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, không sinh vào chỗ ấy, và các bà con huyết thống khác cũng không sinh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy? -Không có trường hợp ấy, không có cơ hội ấy, này Bà-la-môn, rằng chỗ ấy có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bố thí không phải không có hưởng quả”.

Về cúng cô hồn, cô hồn là cách gọi của dân gian về loài quỷ đói khát (ngạ quỷ). Kinh Phật đề cập khá nhiều đến ngạ quỷ và cách bố thí cũng như cứu độ cho loài này. Kinh Tương ưng bộ (tập V, chương 12 - Tương ưng Sự thật), Đức Phật đã khẳng định con người sau khi chết đi, một bộ phận không nhỏ phải theo nghiệp tái sinh vào ngạ quỷ: “Này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ”.

Ngạ quỷ sống cộng cư với loài người nhưng hầu hết chúng ta không thấy họ. Trong một số trường hợp, đủ nhân duyên như nữ cư sĩ Velukantakì, mẹ của Nanda, thấy được quỷ: “Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Moggallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ Velukantakì, mẹ của Nanda… nói với Tôn giả Sàriputta: Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào sanh loại (quỷ) Dạ-xoa, và vị ấy hiện lên trước mặt con, với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, tâm của con có đổi khác” (Kinh Tăng chi bộ, chương 7, Bảy pháp, phẩm 5-Đại tế đàn).

Kinh Tiểu bộ (Ngạ quỷ sự, phẩm Ubbari, Chuyện mẹ của Trưởng lão Sàriputta) kể rằng: “Lúc Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, bấy giờ các Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên… đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Vương Xá. Trong đời quá khứ, mẹ của Tôn giả Xá-lợi-phất vì tham lam bỏn sẻn, tạo ác nghiệp nặng nề nên khi từ trần bà tái sinh làm ngạ quỷ chịu nhiều khốn khổ. Nữ quỷ đã tìm đến và cầu xin Tôn giả Xá-lợi-phất rũ lòng thương, vì quỷ mà phát tâm bố thí, cúng dường để thoát khổ ngạ quỷ. Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng các Tỷ-kheo đến gặp vua Tần-bà-sa-la trình bày sự việc, nhờ trợ duyên và được đức vua chấp thuận. Khi lễ vật chuẩn bị xong, Tôn giả Xá-lợi-phất thành tâm dâng cúng lên Đức Phật và chư Tăng khắp mười phương rồi hồi hướng công đức cho nữ quỷ. Nhờ phước báo ấy mà nữ quỷ, mẹ Tôn giả Xá-lợi-phất trong quá khứ được thoát kiếp ngạ quỷ, sinh lên cõi trời”.

Ngoài ra, còn có các kinh như kinh Tiểu bộ (Ngạ quỷ sự, phẩm 1- phẩm Con rắn, Chuyện Ngạ quỷ ngoại bức tường) kể chuyện về bố thí cho ngạ quỷ hết đói khát, kinh Tiểu bộ (Ngạ quỷ sự, phẩm Ubbari, Chuyện mẹ của Uttara) nhấn mạnh đến việc cúng dường chư Tăng để hồi hướng công đức cho ngạ quỷ được sinh thiên. Ngạ quỷ là loài chúng sinh chịu nhiều thống khổ đói khát, họ mong mỏi được bố thí các đồ ăn uống cũng như làm phước để hồi hướng cho họ. Tuy mắt phàm chúng ta chẳng nhìn thấy ngạ quỷ nhưng không có nghĩa là chúng không có. Đức Phật, chư vị Thánh Tăng biết rất rõ cảnh giới này nên đã cảnh tỉnh: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy chúng sinh ấy nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác cũng không tin Ta. Và những ai không tin Ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài” (Kinh Tương ưng bộ, tập II, chương VIII, Tương ưng Lakkhana, phẩm Thứ nhất, I-Đống xương).

Có thể nói, cúng vong linh và cúng thí cho quỷ đói cô hồn đã tồn tại trong tín ngưỡng của người Ấn Độ cổ đại. Tín niệm này được Đức Phật đề cập đến khá nhiều trong giáo thuyết của Ngài. Nói chung, quan điểm của Đức Phật là tùy thuận việc cúng kính này trong tinh thần trí tuệ, từ bi, nhằm lợi ích hữu tình. Khi đạo Phật truyền sang Việt Nam tín niệm này được tiếp biến với tập tục và văn hóa bản địa, đồng thời được duy trì cho đến ngày nay.

    Vong Linh Là Gì?
  • vong nhập?

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn tin: https://giacngo.vn/tuvantamlinh/tuvan/2020/08/29/1AC2DB/

Nguồn: Y dược học (https://www.ydhvn.com/news/hoi-dap-cung-vong-linh-cung-co-hon-co-phai-la-phap-cua-dao-phat)
1  ... Tiếp » 

Tháng 11 âm lịch phát tài hoan hỷ, 3 con giáp này nếu không trở thành đại gia thì cũng cá kiếm được số tiền lớn bất ngờ, cuối năm thăng hoa

Tháng 11 âm lịch phát tài hoan hỷ, 3 con giáp này nếu không trở thành đại gia thì cũng cá kiếm được số tiền lớn bất ngờ, cuối năm thăng hoa
Cuối năm sắp tới, người người nhà nhà đều hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công và may mắn. Dưới đây là 3 con giáp sẽ đổi vận vào tháng 11 âm lịch tới đây. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Khám phá vận mệnh của bạn trong tháng 12 này thông qua Thần số học: Liệu bạn có gặp vận may bất ngờ hay không?

3 con giáp hữu xạ tự nhiên hương, càng cho đi càng nhận lại gấp bội, bước qua Rằm tháng 10 âm lịch này may mắn và phát tài

Lời tiên tri cho cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới 30/11 - 6/12: Tuổi Sửu tăng sức quyến rũ, tuổi Thìn gặp được quý nhân

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 30/11 - 6/12: Đầu tuần khó khăn được giải quyết, tài vận cải thiện, 10 người hết 9 người gặp hỷ sự

Dự báo tổng quan cuộc sống của 12 cung Hoàng đạo trong tuần mới 30/11 - 6/12: Người gặp ý trung nhân, người thăng hoa trong công việc

Câu chuyện tình yêu của 12 con giáp thăng trầm ra sao trong tháng 12 này: Người gặp trắc trở trong tình cảm, người lại chìm trong lãng mạn ngọt ngào

Từ Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, sự nghiệp tài vận suôn sẻ, 10 người hết 9 người tìm được cơ hội đổi đời

Nữ nhân sinh tháng âm lịch này sống nội tâm và nhân hậu, luôn có quý nhân giúp đỡ, cuối tháng 10 âm lịch phát tài bất ngờ, tiền tiêu không hết

Hãy chọn một chiếc giường tân hôn hợp gu bạn nhất, chúng tôi sẽ tiết lộ bạn đào hoa thế nào, có lắm mối tối nằm không hay không?

Dự báo con đường công danh sự nghiệp của 12 con giáp trong tháng 12: Người được thăng chức tăng lương, người làm chủ được mọi tình huống

Tử vi thứ 3 ngày 1/12/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình vui vẻ

Tử vi thứ 3 ngày 1/12/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình vui vẻ
Tử vi hàng ngày 1/12/2020 chỉ ra rằng, Bảo Bình sẽ đón nhận không ít tin vui trong ngày Mặt Trăng tạo góc 144 độ với sao Thổ như hôm nay.

4 cung Hoàng đạo chuẩn bị đón năm 2021 bùng nổ, đầu năm mới đã gặp vận đổi đời, giữa năm thời tới cản không kịp, cuối năm hưởng trọn vinh hoa

4 cung Hoàng đạo chuẩn bị đón năm 2021 bùng nổ, đầu năm mới đã gặp vận đổi đời, giữa năm thời tới cản không kịp, cuối năm hưởng trọn vinh hoa
4 cung Hoàng đạo chuẩn bị đón năm 2021 bùng nổ, đầu năm mới đã gặp vận đổi đời, giữa năm thời tới cản không kịp, cuối năm hưởng trọn vinh hoa

Xem tử vi ngày 1/12/2020 thứ 3 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất

Tử vi thứ 2 ngày 30/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử dễ tính

Xem tử vi ngày 30/11/2020 thứ 2 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất

Những chòm sao thích nổi loạn và phá vỡ các quy tắc nhất trong vòng tròn hoàng đạo

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của 12 cung hoàng đạo

Xem tử vi ngày 29/11/2020 chủ nhật của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11/2020 - 6/12/2020 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi thứ 7 ngày 28/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử tỏa sáng

Xem tử vi ngày 28/11/2020 thứ 7 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất

Top 4 cung Hoàng đạo vất vả cả năm qua, chuẩn bị tinh thần đón tin vui ập đến cuối năm

5 con giáp ngồi vắt chân thảnh thơi đón tiền lội ngược vào túi, vượt nạn thành công bắt đầu từ tuần sau

5 con giáp ngồi vắt chân thảnh thơi đón tiền lội ngược vào túi, vượt nạn thành công bắt đầu từ tuần sau
Dưới đây là những con giáp may mắn, ngồi không cũng có tiền đổ về đầy túi, vượt nhiều kiếp nạn thành công, dễ dàng đạt được công danh như ý bắt đầu từ tuần sau.

Truy tìm 4 con giáp nữ có số phú quý, vượng phu ích tử

Truy tìm 4 con giáp nữ có số phú quý, vượng phu ích tử
Trong một thống kê mới nhất đã tìm ra 4 con giáp vượng phu ích tử, có mệnh phú quý, khiến ai cưới được sẽ thăng hoa và thịnh vượng cả đời.

Top 3 cung Hoàng đạo may mắn nhất tuần mới, không chỉ có quý nhân phù trợ mà tình yêu còn thăng hoa viên mãn

Tháng 11 âm lịch phát tài hoan hỷ, 3 con giáp này nếu không trở thành đại gia thì cũng cá kiếm được số tiền lớn bất ngờ, cuối năm thăng hoa

Cây ngọc bích hợp tuổi nào, cây có ý nghĩa gì theo phong thủy

Giải mã giấc mơ: Nằm mơ thấy mèo đen điềm báo gì, lành hay dữ? con số liên quan

Khám phá vận mệnh của bạn trong tháng 12 này thông qua Thần số học: Liệu bạn có gặp vận may bất ngờ hay không?

Con giáp sau tuổi 30 phất lên như diều gặp gió

4 kiểu nhà thừa tiền cũng không nên mua kẻo rước họa vào thân

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí này trên mặt là tướng đại phú quý

3 con giáp siêu may mắn và hạnh phúc trong tuần mới khi được thần tài nâng đỡ

Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vét cạn túi thần tài, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền