MangYTe

Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

“Niện Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai. “

“Niện Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai. ““Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau “:
Mục lục

“Niện Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai. “

“Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau “:

1. Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào danh hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn.

2. Miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp Thiệt căn.

3. Tai phải nghe đựơc rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp Nhĩ căn.

4. Ba căn này nhiếp vào danh hiệu “A Di Đà Phật” thì Mắt quyết không thấy cảnh loạn khác là nhiếp Nhãn căn.

5. Mũi cũng không ngửi những mùi loạn khác là nhiếp Tỵ căn.

  Xem : Lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu - Xem Lịch Vạn Niên - Bói Bài Hàng Ngày - Tử Vi Hàng Ngày - Lịch âm năm 2021

6. Thân phải cung kính là nhiếp Thân căn.

• 6 căn đã được nhiếp phục mà không tán loạn thì tâm không có vọng niệm. Chỉ có “A Di Đà Phật” là niệm mới là thanh tịnh niệm. Nếu thường luôn nhiếp cả 6 căn mà niệm, thì gọi là tịnh niệm nối nhau, nếu thường tịnh niệm nối nhau thì nhất tâm bất loạn, niệm “A Di Đà Phật” Tam-muội sẽ dần dần được!

• Niệm “A Di Đà Phật” phải thường tưởng sắp chết sắp đọa địa ngục thì không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết, không tương ưng cũng tự tương ưng. Dùng tâm sợ khổ để niệm “A Di Đà Phật” tức là cách hay nhất để thoát khổ, cũng là cách hay nhất trong tùy duyên tiêu nghiệp!

• Lúc niệm “A Di Đà Phật” ắt phải chí thành, hoặc có khi trong tâm khởi lên niệm đau buồn, đây là tướng thiện căn phát hiện, nhưng dè dặt chớ để việc ấy thường xảy ra, nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh sầu bi, hễ có việc vừa ý thì không nên quá vui mừng nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh hoan hỷ!

• Lớn tiếng niệm “A Di Đà Phật” không được quá gắng sức, để phòng bị bệnh!

  Xem thêm: Xem ngày tốt xấu - Tử Vi 12 Con Giáp - Xem tuổi làm nhà - Xem tuổi vợ chồng

• Khi chưa được nhất tâm thì không được nhen nhóm ý muốn thấy “Phật A Di Đà”, nếu được nhất tâm thì Tâm và “Phật A Di Đà” hợp nhau, tâm hợp với đạo thì muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng hoàn toàn không trở ngại. Nếu gấp muốn thấy “Phật A Di Đà”, tâm niệm lăng xăng, ý niệm muốn thấy kết chặt trong tâm bèn trở thành bệnh lớn của tu hành, lâu ngày sinh nhiều oan gia, theo đó thao túng vọng tình tưởng hiện làm thân Phật, thỏa mãn trả báo oán xưa, tự tâm đã không có chánh kiến, toàn thể là phần khí của ma, một khi thấy thì sinh tâm vui mừng, từ đó ma nhập vào tâm phủ, dựa ma phát cuồng, dù có Đức “Phật A Di Đà”, cũng chẳng biết làm sao. Chỉ nên nhất tâm, đâu cần phải mong thấy “Phật A Di Đà”, có phải không ?!

• Bệnh và ma đều do nghiệp đời trước mà ra, chỉ thường chí thành tha thiết niệm “A Di Đà Phật” thì bệnh tự thuyên giảm và ma tự xa lìa. Lại niệm “A Di Đà Phật” xong hồi hướng, vì tất cả oan gia đời trước mà hồi hướng, khiến cho họ thấm nhuần lợi ích việc niệm “A Di Đà Phật” mà được sinh về cõi lành!

• 1 câu (Nam-mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật) miên miên mật mật thường thời nhớ niệm, hễ có các ý niệm tình cờ khởi lên như phẫn nộ, dâm dục, hiếu thắng, uất khí,… thì liền nghĩ rằng mình là người niệm “A Di Đà Phật”, đâu thể khởi lên những tâm niệm này ư! Niệm ấy khởi lên liền dứt, lâu ngày thì tất cả niệm làm lao tổn tâm, thần đều không do đâu mà khởi lên!

  Xem thêm: Xem bói ngày sinh - Xem bói tên - Xem bói tình yêu theo tên - 12 Cung Hoàng Đạo

• Mỗi ngày công phu hồi hướng đều cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu thời khóa công phu này vì chúng sinh nầy, thời khóa công phu kia vì chúng sinh kia thì cũng được. Nhưng phải có nguyện hồi hướng chung khắp mới hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng ấy là: 1. Hồi hướng chân như thật tế. 2. Hồi hướng quả Phật Bồ-đề, niệm niệm viên mãn. 3. Hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới đồng sinh Cõi Cực Lạc! “

Chủ giảng HT TỊNH KHÔNG

NGUYỆN CẦU PHÁP GIỚI CHÚNG SANH

ĐỒNG VỀ CÕI TỊNH SIÊU SANH NIẾT BÀN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nguồn: Lịch vạn niên 365 (https://lichvannien365.com/nien-phat-dung-cach-se-nhan-duoc-su-gia-tri-tu-muoi-phuong-nhu-lai.html)
 • Nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh

  Nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh
  Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, đây là giả niệm, không phải thật niệm, cái cách niệm này thì có niệm một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, cũng không ích gì, vẫn là luân hồi sáu cõi.
 • Niệm Phật vãng sinh

  Niệm Phật vãng sinh
  Người tin Phật, niệm Phật chắc chắn sẽ được Phật rước về Tây Phương Tịnh Độ. Câu chuyện của một phật tử chỉ lo làm tròn bổn phận Phật tử và chuyên tâm niệm Phật.
 • Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát

  Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát
  Thế thì giới Phật giáo có nên, hay không tin những việc “tương xung tương sát” này? Theo cách nhìn của tôi thì: “Thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái, hoặc cầu họ che chở”.
 • Chí tâm niệm Phật, khắc phục được tai nạn gió lửa

  Chí tâm niệm Phật, khắc phục được tai nạn gió lửa
  Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát hộ với lòng thành tâm thì việc lớn hóa thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, khắc phục được nhiều nguy hiểm.
 • Lớn tiếng niệm Phật, đuổi được oan hồn

  Lớn tiếng niệm Phật, đuổi được oan hồn
  Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh, cũng có thể giải được oán thù của người khác.
 • Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu

  Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu
  Mấy năm gần đây tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, có lẽ là cô hồn uổng tử quấy phá, mắt phàm không thể thấy biết được. Tuy vậy, nếu như biết trì một câu Thánh hiệu A Di Đà Phật thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự.
 • Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan

  Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan
  Có Phật A Di Đà, đích thực có thế giới Cực Lạc ở Tây phương; niệm A Di Đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp.
 • Trợ giúp cho cha vãng sinh tây phương thật là đại hiếu!

  Trợ giúp cho cha vãng sinh tây phương thật là đại hiếu!
  Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già, sau khi chết thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết, đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu.
 • Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước

  Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước
  Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sinh. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm; có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng.
 • Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh

  Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh
  Trì niệm Phật hiệu với niềm tin vào chư Phật, chư Bồ tát để khởi tử hồi sinh, một câu chuyện có thực làm chúng ta có thêm niềm tin hơn vào niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát để không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân mình mà cho cả mọi người
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY