MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh về một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:
Mục lục

cử tri kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan tiếp tục thúc đẩy phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; xây dựng gia đình văn hóa; loại bỏ các hành vi bạo lực ra khỏi đời sống gia đình; nâng cao kiến thức bảo vệ cuộc sống trẻ em và giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng biết phòng tránh tự bảo vệ mình cho trẻ em tại gia đình. đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội. nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng ttđt của bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch theo công văn số 2973/bvhttdl-vp ngày 10/08/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa xv, như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành:

- chiến lược phát triển văn hóa việt nam đến năm 2030 (quyết định số 1909/qđ-ttg ngày 12/11/2021);

- chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2030 (quyết định số 2238/qđ-ttg ngày 30/12/2021);

- chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (quyết định số 45/qđ-ttg ngày 13/01/2022);

- chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (quyết định số 96/qđ-ttg ngày 19/01/2022).

Trên cơ sở đó, bộ văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành kế hoạch, đề án triển khai các hoạt động nhằm loại bỏ các hành vi bạo lực ra khỏi đời sống gia đình; nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em và giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng biết phòng tránh và đặc biệt nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cụ thể:

- đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (đề án truyền thông về phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa);

- kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2030 (quyết định số 766/qđ-bvhttdl ngày 31/3/2022 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch);

- ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (quyết định số 224/qđbvhttdl ngày 28/01/2022 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch);

- kế hoạch thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (quyết định số 1127/qđ-bvhttdl ngày 16/5/2022 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch), trong đó chú trọng công tác truyền thông, vận động giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi trong gia đình;

- ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa bộ văn hóa, thể thao và du lịch - bộ giáo dục và đào tạo tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng con người trong tình hình mới; chương trình phối hợp giữa bộ văn hóa, thể thao và du lịch với hội người cao tuổi việt nam về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trân trọng gửi tới đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh để trả lời cử tri.

> toàn văn nội dung văn bản./." data-rel="follow" target="_blank">>> toàn văn nội dung văn bản./.

CTTĐT

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-tp-ho-chi-minh-ve-mot-so-noi-dung-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-19202231893442316.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY