MangYTe

Tâm linh hôm nay

Tâm quang của Phật A Di Đà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật

Tuy mỗi chúng sinh đều được ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp, nhưng chỉ có chúng sanh niệm Phật mới có thể được ánh sáng nhiếp thủ không bỏ. Vì thế, chiếu khắp và nhiếp thủ có những điểm sai khác.
Mục lục

Tại sao gọi là Kết kỳ niệm Phật mà không gọi là Phật thất?

Điều này đều chẳng phải tâm của Phật A Di Đà có sai khác, không bình đẳng, không phải như vậy. Bi tâm của Phật A Di Đà trước sau đều bình đẳng, không sai khác gì cả, chẳng qua là căn cơ của chúng sinh không giống nhau. Cái gọi là không giống nhau, đó là có chúng sinh thiện căn đời trước tương đối sâu dày, nghe nói sự cứu độ của Phật A Di Đà ngay lập tức, hoặc không bao lâu thì có thể tiếp nhận; có những chúng sinh tiếp nhận tương đối chậm, thậm chí không thuộc dạng căn cơ này, chuyển qua tu pháp môn khác, thậm chí ngay cả giáo lý cơ bản của Phật pháp, thiện ác báo ứng, nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường cũng đều không tin. Căn cơ của chúng sinh có sai khác, khiến cho Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ chúng sinh cũng đều có trước có sau không giống nhau.

Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế

Thông thường mà nói, ánh sáng của Phật có hai loại: Một là thân quang, hai là tâm quang. Thân quang thì giống như ánh sáng chiếu khắp, chiếu khắp mười phương thế giới và cả vũ trụ, nhưng nếu không niệm Phật thì không thể tương ưng với tâm quang của Phật A Di Đà, vĩnh viễn không được tâm quang của Ngài nhiếp thủ, mãi mãi không xa lìa. ‘Nhiếp thủ’ chính là hiện đời đến bảo hộ người ấy, khi lâm chung khiến người ấy đến thế giới của Phật A Di Đà, đây gọi là nhiếp thủ.

Bản thể của Phật A Di Đà là câu danh hiệu sáu chữ ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ này, ngoài câu danh hiệu này ra thì bạn muốn tìm Đức Phật A Di Đà cũng không được. Bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Ngài, là bản thân của Ngài; ngoài bản thân của Ngài ra thì bạn muốn tìm sáu chữ danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ cũng tìm không được. Vì thế, sáu chữ là bản thể của Ngài, bản thể của Ngài tức là sáu chữ này.

Chúng ta xưng niệm sáu chữ này, thì tự nhiên bản thể của Ngài nằm ở ngay nội tâm của chúng ta, thân ngũ ấm, ngu si này của chúng ta cũng nằm ở trong tâm của Phật A Di Đà, cho nên tương ưng với tâm quang của Ngài. Bởi vì sáu chữ danh hiệu này chính là nguyện thứ 18 được thành tựu, hợp với bản hoài độ sanh của Ngài.

Sáu chữ danh hiệu là bản thân của Phật A Di Đà, đồng thời, bản thân của Ngài là cảnh giới Niết-bàn, mà Niết-bàn chính là Cực Lạc, chính là Tịnh Độ. Vì thế, chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này thì hiện đời tương ưng với tâm nguyện và tâm quang của Phật A Di Đà, khi lâm chung thì tự nhiên sẽ tiến vào Tịnh Độ Cực Lạc Niết-bàn, cho nên đấy là điều rất tự nhiên, không miễn cưỡng. Vì thế, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tự nhiên, xưng niệm danh hiệu thì tự nhiên thọ nhận sự nhiếp thủ của công năng danh hiệu mà tiến vào thế giới danh hiệu.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Trích: Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

Nguyên Tác: Pháp Sư Huệ Tịnh

Người Dịch: Nhuận Hà

Hiệu Đính: Định Huệ

Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/tam-quang-cua-phat-a-di-da-chi-nhiep-thu-nguoi-niem-phat-d42709.html)
 • Nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh

  Nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh
  Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, đây là giả niệm, không phải thật niệm, cái cách niệm này thì có niệm một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, cũng không ích gì, vẫn là luân hồi sáu cõi.
 • Niệm Phật vãng sinh

  Niệm Phật vãng sinh
  Người tin Phật, niệm Phật chắc chắn sẽ được Phật rước về Tây Phương Tịnh Độ. Câu chuyện của một phật tử chỉ lo làm tròn bổn phận Phật tử và chuyên tâm niệm Phật.
 • Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát

  Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát
  Thế thì giới Phật giáo có nên, hay không tin những việc “tương xung tương sát” này? Theo cách nhìn của tôi thì: “Thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái, hoặc cầu họ che chở”.
 • Chí tâm niệm Phật, khắc phục được tai nạn gió lửa

  Chí tâm niệm Phật, khắc phục được tai nạn gió lửa
  Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát hộ với lòng thành tâm thì việc lớn hóa thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, khắc phục được nhiều nguy hiểm.
 • Lớn tiếng niệm Phật, đuổi được oan hồn

  Lớn tiếng niệm Phật, đuổi được oan hồn
  Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh, cũng có thể giải được oán thù của người khác.
 • Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu

  Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu
  Mấy năm gần đây tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, có lẽ là cô hồn uổng tử quấy phá, mắt phàm không thể thấy biết được. Tuy vậy, nếu như biết trì một câu Thánh hiệu A Di Đà Phật thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự.
 • Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan

  Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan
  Có Phật A Di Đà, đích thực có thế giới Cực Lạc ở Tây phương; niệm A Di Đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp.
 • Trợ giúp cho cha vãng sinh tây phương thật là đại hiếu!

  Trợ giúp cho cha vãng sinh tây phương thật là đại hiếu!
  Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già, sau khi chết thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết, đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu.
 • Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước

  Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước
  Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sinh. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm; có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng.
 • Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh

  Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh
  Trì niệm Phật hiệu với niềm tin vào chư Phật, chư Bồ tát để khởi tử hồi sinh, một câu chuyện có thực làm chúng ta có thêm niềm tin hơn vào niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát để không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân mình mà cho cả mọi người
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY