MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc

Điều 31. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc!
Mục lục

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc bị thu hồi trong những trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc được cấp không đúng thẩm quyền;

b) Người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh Thuốc không có Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Cơ sở kinh doanh Thuốc không bảo đảm các điều kiện kinh doanh đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh theo quy định tại Điều 21, 22, 23, 24, 25 và 26 Nghị định này;

d) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc mà cơ sở kinh doanh Thuốc không hoạt động;

đ) Cơ sở kinh doanh Thuốc chấm dứt hoạt động.

2. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Dược quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc do Bộ Y tế cấp trước đây, theo quy định của Nghị định này thuộc thẩm quyền cấp của Sở Y tế, khi bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Sở Y tế có trách nhiệm thu hồi, lưu giữ và báo cáo Bộ Y tế.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/thu-hoi-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY