Khoa học hôm nay

Bỏ lỡ 3 mãnh tướng và 2 mưu sĩ này, Lưu Bị để mất cơ hội tăng thêm thắng lợi trong cuộc chiến giành thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô

Lưu Bị thời trẻ bái Lư Thực làm thầy, sau lại tham gia bình định khởi nghĩa khăn vàng, thảo phạt Đổng Trác… Nhưng vào cuối thời Đông Hán, bởi vì năng lực bản thân có hạn, nên trong suốt quá trình chư hầu hỗn chiến, Lưu Bị nhiều lần gặp thất bại, phải nương nhờ các thế lực chư hầu khác như Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu….
Mục lục

Trái ngược với các chư hầu, trước trận chiến xích bích, lưu bị vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó, không hề có lãnh địa riêng nào cho mình. về nguyên nhân sâu xa, phải kể đến nhiều yếu tố, nhưng một trong các nguyên nhân, ấy chính là việc lưu bị bỏ lỡ mất nhân tài.

Tức là sau khi lưu bị được các vị hiền tài xuất chúng như gia cát lượng, bàng thống giúp sức, thì mới có thể cùng tào tháo, tôn quyền chia ba thiên hạ, tạo thế chân vạc, nhưng trước khi gặp được gia cát lượng cùng bàng thống, lưu bị đã từng bỏ lỡ mất năm người tài năng xuất chúng trong đó có ba vị mãnh tướng và hai vị mưu sĩ.

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ (sinh năm 166 – mất năm 206), tự là Tử Nghĩa, người huyện Hoàng, Đông Lai (nay thuộc thành đông Hoàng Thành, Long Khẩu, Sơn Đông). Ông là một vị danh tướng cuối thời Đông Hán, làm quan đến chức Đô úy Kiến Xương, tinh thông cung mã, tiễn pháp thiện nghệ.

Thái sử từ từng làm quan dưới trướng khổng dung, khi khổng dung gặp khó khăn, ông đã đi cầu cứu lưu bị. cho nên, giữa thái sử từ và lưu bị có giao tình với nhau. nhưng sau khi giúp khổng dung giải vây khốn, lưu bị lại tiếp tục lưu lạc, còn thái sử từ trở thành thuộc hạ cho giang đông tôn sách.

Bỏ lỡ 3 mãnh tướng và 2 mưu sĩ này, Lưu Bị để mất cơ hội tăng thêm thắng lợi trong cuộc chiến giành thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân vật Tôn Sách và Tôn Quyền trên phim.

Khi tôn sách bình định giang đông, thái sử từ đã lập được nhiều chiến công hiển hách. chỉ tiếc là, thái sử từ mất sớm (năm kiến an thứ mười một, tức năm 206 sau công nguyên, khi ấy vẫn còn cách trận xích bích hai năm), nếu không thái sử từ đã có thể lập nên nhiều chiến công vĩ đại hơn trong hàng ngũ tướng lĩnh đông ngô. cho nên, lưu bị đã bỏ lỡ mất một vị mãnh tướng như thái sử từ, quả thật là một chuyện đáng tiếc.

Điền Dự

Điền dự (sinh năm 171 - mất năm 252), tự là quốc nhượng, người huyện ung nô quận ngư dương (nay thuộc phía đông bắc khu vũ thanh thành phố thiên tân). khi lưu bị đầu quân thế lực công tôn toản, điền dự vẫn còn nhỏ tuổi, khi ấy điền dự nương nhờ lưu bị, lưu bị khi ấy rất coi trọng điền dự.

Nhưng, sau này, vì mẹ tuổi già quay về quê cũ nên điền dự phải từ biệt lưu bị. sau này, điền dự lại quay trở dưới trướng của công tôn toản thì lưu bị đã đi tranh giành trung nguyên. đến khi công tôn toản chiến bại thân vong, điền dự lại đi theo tào tháo.

Khi tào tháo tấn công hà bắc, điền dự chính thức có được sự trọng dụng của ông, nhiều lần giữ chức huyện lệnh huyện dĩnh âm, lang lăng, thái thú dặc dương…

Trong các danh tướng thời kì tam quốc cuối nhà đông hán, điền dự sau này trấn thủ biên cương phía bắc nhà ngụy nhiều năm, lập nhiều chiến công như chinh phạt quận ô hoàn, chém đầu vua ô hoàn là cốt tiến, phá kha tỉ năng, chính vì vậy, điền dự rất ít khi tham gia vào chiến trận giữa nhà ngụy với đông ngô và thục hán, cho nên điền dự không nổi tiếng như thục hán ngũ hổ tướng, hay tào ngụy ngũ tử lương tướng.

Bỏ lỡ 3 mãnh tướng và 2 mưu sĩ này, Lưu Bị để mất cơ hội tăng thêm thắng lợi trong cuộc chiến giành thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô - Ảnh 4.

Tranh vẽ nhân vật Điền Dự.

Bàng Đức

Về mãnh tướng bàng đức, tài năng của ông đã được bộc lộ rõ nét trong trận tương dương - phàn thành. bàng đức có thể đấu với quan vũ mà không bị yếu thế, cũng thề chết không đầu hàng, điều đó đã cho thấy sự dũng mãnh, kiên cường của ông. trên thực tế, trước khi theo phe của tào tháo, bàng đức đã có nhiều khả năng theo phe lưu bị.

Năm Kiến An thứ mười bảy (tức năm 212), Tào Tháo phá Mã Siêu, Hàn Toại tại Vị Nam, Bàng Đức đã theo Mã Siêu chạy vào Hàn Dương, trấn thủ Ký Thành.

Năm Kiến An thứ mười chín (tức năm 214), Bàng Đức lại cùng Mã Siêu nương nhờ Hán Trung, phò tá Trương Lỗ. Nhưng, khi Mã Siêu theo phò tá Lưu Bị, Bàng Đức vì vẫn ở Hán Trung nên không thể theo Mã Siêu cùng gia nhập doanh trại nhà Thục Hán. Nguyên nhân sâu xa hơn, rất có thể là khi Mã Siêu dẫn quân tiến vào Ích Châu, Bàng Đức bị Trương Lỗ giữ lại làm con tin. Cho nên, khi Tào Tháo bình định Hán Trung, vì thấy Bàng Đức thiện chiến dũng mãnh nên đã chiêu mộ ông theo phe mình.

Từ Thứ

Bên trên là ba vị mãnh tướng, tiếp sau đây là hai vị mưu sĩ lưu bị bỏ lỡ.

Từ Thứ tên gốc là Từ Phúc, là đệ tử Hàn Môn. Lúc trẻ vì báo thù cho người khác, sau khi được cứu, ông đổi tên thành Từ Thứ.

Vào cuối thời Đông Hán, Từ Thứ cùng bạn cùng quận là Thạch Quảng Nguyên lánh nạn tại Kinh Châu, quen biết thân thiết cùng các đạo hữu như Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình…cùng mọi người kết bạn giao lưu, cùng nhau tiến bộ.

Bỏ lỡ 3 mãnh tướng và 2 mưu sĩ này, Lưu Bị để mất cơ hội tăng thêm thắng lợi trong cuộc chiến giành thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô - Ảnh 6.

Hình ảnh nhân vật Từ Thứ trên phim.

Khi lưu bị đóng quân ở tân dã, từ thứ đến đầu quân cho phe ông, còn tiến cử gia cát lượng với lưu bị. nhưng điều đáng tiếc là, về sau, mẹ của từ thứ bị tào tháo bắt làm con tin uy hiếp ông, nên từ thứ bất đắc dĩ phải từ biệt lưu bị, đầu quân cho tào doanh. nếu như nhà thục hán vẫn có sự trợ giúp của từ thứ, thì áp lực của gia cát lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều.

Trần Quần

Trần quần xuất thân danh môn, lúc trẻ, ông được mời đến dự châu làm biệt giá. dù rằng, vào cuối thời đông hán, trần quần ban đầu đã là người dưới trướng của lưu bị, nhưng do lưu bị số phận lang bạt kỳ hồ, cuối cùng lưu bị cùng trần quần cũng đường ai nấy đi.

Khi tào tháo làm chủ từ châu, trần quần được phong làm tư không tây tào duyện chúc. khi tào tháo trở thành ngụy công, trần quần nhậm chức ngự sử trung thừa của ngụy quốc, sau bái sử bộ thượng thư, phong thành xương vũ đình hầu.

Sau khi nhà ngụy thành lập, trần quần lần lượt đảm đương các chức vụ như thượng thư lệnh, trấn quân đại tướng quân, trung hộ quân, lục thượng thư sự. trước lúc tào phi lâm chung, ông phong trần quần, tư mã ý, tào chân và tào hưu làm bốn vị đại thần phụ chính. đến khi tào duệ lên ngôi, trần quần nhậm chức tư không, lục thượng thư sự, vị trí cao nhất lên đến dĩnh âm hầu.

Cho nên, rõ ràng là, chức vị của trần quần trong triều đình nhà ngụy đã tương đương với vị trí thừa tướng, cũng tức là ông là một mưu sĩ có tài năng của một vị thừa tướng.

Tháng 12 năm thanh long thứ tư (tức tháng 2 năm 237), trần quần bệnh nặng qua đời, thụy hiệu "tĩnh". nếu như lưu bị không bỏ lỡ mất trần quần, thì nhà thục hán đã có được một tài năng sánh ngang với gia cát lượng.

Tóm lại, cả đời lưu bị quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều nhân tài. nếu như ông có thể chiêu mộ được ba vị mãnh tướng cùng hai vị mưu sĩ trên thì thục hán sẽ như hổ thêm cánh, gia tăng phần thắng hơn trong cuộc chiến xưng bá thiên hạ.

1

Theo Khánh An/Gia đình & Xã hội

Link bài gốc Lấy link

https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bo-lo-3-manh-tuong-va-2-muu-si-nay-luu-bi-de-mat-co-hoi-tang-them-thang-loi-trong-cuoc-chien-gianh-thien-ha-voi-tao-nguy-va-dong-ngo-162211301101126173.htm

Theo Khánh An/Gia đình & Xã hội

Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-lo-3-manh-tuong-va-2-muu-si-nay-luu-bi-de-mat-co-hoi-tang-them-thang-loi-trong-cuoc-chien-gianh-thien-ha-voi-tao-nguy-va-dong-ngo/20210113083618830)
1  ... Tiếp » 

Bảo người ăn xin gọi con chó của mình là Bố sẽ được 1 khoản tiền lớn, người phụ nữ vừa mất tiền, vừa bẽ mặt vì phản ứng của đối phương

Bảo người ăn xin gọi con chó của mình là Bố sẽ được 1 khoản tiền lớn, người phụ nữ vừa mất tiền, vừa bẽ mặt vì phản ứng của đối phương
Cách làm của người ăn xin đã giúp ông ta vừa được tiền, vừa cho người phụ nữ một bài học nhớ đời.

Tưởng gặp được người tốt, bà mẹ không ngờ đứng ngay cạnh mình là ác quỷ khiến con gái nhỏ nhận về kết cục đau thương, thẩm phán phải bật khóc

Tưởng gặp được người tốt, bà mẹ không ngờ đứng ngay cạnh mình là ác quỷ khiến con gái nhỏ nhận về kết cục đau thương, thẩm phán phải bật khóc
Sau khi đi theo người đàn ông lạ mặt, bé Cherish Perrywinkle, 8 tuổi, đã không trở về và 2 ngày sau, thi thể em được tìm thấy.

Hoạ sĩ Lê Linh: Tôi không đóng kịch, không lừa dối độc giả, khán giả

Đỉnh cao đối nhân xử thế: Bình thường thôi” là một loại thái độ; nợ nần giống như đồ ăn, ăn 7 phần no là tốt nhất

Tin vào giấc mơ của chồng, 20 năm kiên nhẫn chơi xổ số, người phụ nữ trúng giải thưởng 60 triệu USD

Tương lai gia đình ông Trump hậu Nhà Trắng sẽ ra sao?

Chiếc “Bảo thuyền” Takarabune: Chuyên chở phước lành – gửi trao tâm ý

Cụ bà trở về sau 10 ngày tử vong vì Covid-19

Tết Nguyên đán, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay thu hút du khách với ẩm thực thượng hạng

Xe buýt lao khỏi đê, 19 người thiệt mạng

Cảnh trồng rau, nuôi gà trong thành phố xanh đầu tiên ở Dubai

Đồn đại lương IT cao nhưng ham làm việc quá có thể bị... yếu đi

Tôi khổ vì tính bao đồng của chồng

Tôi khổ vì tính bao đồng của chồng
Anh quá tốt bụng, nhưng lòng tốt đôi khi đặt không đúng chỗ nên thường xuyên gặp rắc rối...

Taxi tải Thành Hưng giảm giá 50% dịch vụ chuyển nhà, văn phòng năm 2021

Taxi tải Thành Hưng giảm giá 50% dịch vụ chuyển nhà, văn phòng năm 2021
Công ty cổ phần chuyển nhà trọn gói Thành Hưng cung cấp dịch vụ chuyển nhà, văn phòng với chính sách đảm bảo, giúp khách hàng vận chuyển đồ đạc nhanh chóng, dễ dàng. Đặc biệt dịp cuối năm công ty Thành Hưng còn có ưu đãi giảm sâu chi phí cho tất cả các dịch vụ của công ty để đảm bảo lợi ích của khách hàng.

Có nên lấy một người chỉ vì lòng thương hại

Y tế ngoài công lập ở Nghệ An xảy ra hàng loạt vi phạm - Vì sao?

Chồng ngoại tình vì tôi phụ thuộc tài chính

Thủ đô Hà Nội rợp sắc đỏ Quốc kỳ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, tặng quà trẻ em huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Ứng xử ra sao khi biết chồng có con riêng

Vừa phát hiện có thai thì biết bạn trai phản bội

Chồng tòm tem với gã hàng xóm

Áp Tết, quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tôi hầu nhà chồng không ngơi tay

Dr Hùng Clinic - địa chỉ khám phụ khoa chuyên nghiệp tại Hà Nội

Dr Hùng Clinic - địa chỉ khám phụ khoa chuyên nghiệp tại Hà Nội
Khám phụ khoa định kỳ giúp chị em nắm rõ tình trạng sức khỏe phụ khoa cũng như khả năng mang thai. Tại Hà Nội, Phòng khám phụ sản Dr Hùng Clinic được nhiều chị em lựa chọn bởi đội ngũ chuyên nghiệp, thiết bị hiện đại.

Thêm hàng trăm người cách ly, tin đặc biệt về 14 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam

Thêm hàng trăm người cách ly, tin đặc biệt về 14 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang cách ly là 20.890 người, tăng hơn 350 người so với một ngày trước đó. Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng cho biết có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ứng dụng kết nối Teleheath để chăm sóc sức khỏe cán bộ dự Đại hội XIII của Đảng

Tin nổi bật ngày 25/1

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính sát thủ thầm lặng

Có nên nhổ 4 răng khôn cùng lúc hay không?

Thuốc kháng viêm giá rẻ đem hy vọng cho cuộc chiến chống COVID-19

Cuối tuần thêm gần 2.000 người đi cách ly, 3 ca mắc COVID-19 nặng

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới được cấy ghép cả hai cánh tay

Ngày 24/1, Việt Nam sang ngày thứ 2 liên tiếp không ca mắc mới COVID-19

Gần Tết lại thêm nỗi lo ngộ độc rượu

Cậy tửu lượng vô đối, phó giám đốc tương lai bị đột quỵ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Chúng tôi nghiên cứu và đưa ra chính sách bảo mật để người dùng nắm được nội dung, cụ thể chính sách bảo mật của chúng tôi như sau:

Chính sách quảng cáo

Chính sách quảng cáo
Chính sách quảng cáo được mô tả với những nội dung quy định chi tiết sau:

Miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Thung lũng Chết - cuộc sống ở nơi nóng nhất thế giới

Thung lũng Chết - cuộc sống ở nơi nóng nhất thế giới
Một trong những khu vực nóng nhất thế giới, với nhiệt độ ban ngày trung bình gần 49 độ C là Thung lũng Chết (Death Valley).

Hành trình phục dựng mùi hương cho lọ nước hoa bị chôn vùi 150 năm dưới đáy biển Bermuda

Hành trình phục dựng mùi hương cho lọ nước hoa bị chôn vùi 150 năm dưới đáy biển Bermuda
Lọ nước hoa được tìm thấy trong xác tàu Mary Celestia cùng với vô số kỷ vật của thế kỷ 19. Nó được đóng gói chung với một đôi giày và một chai rượu khiến người ta hình dung ngay về một hộp quà tặng.

75 năm trước, phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ đã biến mất bí ẩn tại Tam giác Quỷ Bermuda

5 vụ mất tích nổi tiếng tại tam giác quỷ Bermuda

Bảo người ăn xin gọi con chó của mình là Bố sẽ được 1 khoản tiền lớn, người phụ nữ vừa mất tiền, vừa bẽ mặt vì phản ứng của đối phương

Tưởng gặp được người tốt, bà mẹ không ngờ đứng ngay cạnh mình là ác quỷ khiến con gái nhỏ nhận về kết cục đau thương, thẩm phán phải bật khóc

Những loài vật chọn lựa bạn đời cực lãng mạn và ấn tượng

Dr Hùng Clinic - địa chỉ khám phụ khoa chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hơn 200 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo vùng cao đón Tết

Châu Phi: Phát hiện loài dơi mới với màu sắc kỳ lạ

Hi hữu: Mèo sống sót thần kỳ sau 3 tuần bị mắc kẹt trong container

Hoạ sĩ Lê Linh: Tôi không đóng kịch, không lừa dối độc giả, khán giả

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY